KVKK

Kişisel Verilerin Korunması

ALİZE İNŞAAT MALZEMELERİ TUR.PET.TİC.LTD.ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Alize İnşaat Malzemeleri Tur.Pet.Tic.Ltd.Şti. (“Alize” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Alize İnşaat Malzemeleri Tur.Pet.Tic.Ltd.Şti. (“Alize” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Şirketimiz veri sorumlusu Hülya Yılmazer olup, kendisine aşağıdaki iletişim bilgilerinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
Tel: +90 252 363 00 90
E-mail: kvkk@alizebodrum.com
Web: www.alizebodrum.com
Adres: Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı No:220 Bodrum, MUĞLA

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Alize olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanallarımız, çalışanlarımız ile yapacağınız görüşmeler ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanal aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda ön görülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanunen yükümlü olduğumuz kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşabilir.

• Ad – Soyad ve adres bilgileriniz, tarafınıza fatura kesilebilmesi için Vergi Usul Kanunu tarafından alınması zorunlu olan bilgiler olması sebebi ile,
• İletişim bilgileriniz, alışverişiniz sonrasında oluşabilecek her türlü uyuşmazlığın ortadan kaldırılması amacı ile,
• Görüntü ve işitsel kayıtlar, şirketimizin fiziksel güvenliği ve denetimini sağlamak amacı ile,
• Çağrı kayıtları, görüşme kalitesini kontrol edebilmek amacıyla,

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, kanunen yetkili kamu kurumları haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, kasa ve satış görevlilerimiz ile yapılan sözlü görüşme, internet sitemizdeki iletişim formunun ve/veya sadakat kart programı katılım formunun doldurulması, çağrı merkezinin aranılması ve şirket güvenlik kameraları vasıtası ile toplanmaktadır.
Bu veriler Şirketimizin hukuki sorumluluklarını yerine getirebilmesi, sizlerle kurmuş olduğumuz iş ilişkisinin gereklerinin ifa edilebilmesi ve bu doğrultuda karşılıklı olarak sahip olduğumuz hakların tesisi, kullanılması ve korunması maksadı ve ilişkide olduğumuz kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerini gözeterek Şirketimizin meşru menfaatlerini korumak gibi amaçlar dahilinde işlemek üzere toplanmaktadır.

e) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.alizebodrum.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Alize İnşaat Malzemeleri Tur.Pet.Tic.Ltd.Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Alize’ye iletmeniz durumunda Alize talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Alize tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Ünvan: Alize İnşaat Malzemeleri Tur.Pet.Tic.Ltd.Şti.
Telefon: +90 252 363 00 90
Mersis No: 0053002024500012
Vergi Dairesi: Bodrum
Vergi Numarası: 053 002 0245
Adres: Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı No:220 Bodrum, MUĞLA
E-Mail: kvkk@alizebodrum.com

Online Alışveriş